Waar we voor staan en gaan 

Ons motto: 'De Delta, basis om te groeien'.

 

Onze missie

  • We staan voor onderwijs dat zich op de toekomst van het kind richt en op de weg waarlangs het kind zijn identiteit ontwikkelt. We streven ernaar dat het kind voldoende resultaat bereikt om zelfstandig deel uit te kunnen maken van de maatschappij.
  • We staan voor onderwijs waarbij er een veilige, uitdagende en inspirerende leeromgeving ontstaat waarin ieder kind optimaal kan ontwikkelen. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen.
  • We staan voor ontwikkelings- en doelgericht onderwijs en betrekken kinderen hierbij. Zo maken we hen er bewust van dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling.
  • We staan voor onderwijs vanuit een coöperatieve cultuur en stimuleren onze leerlingen om een democratisch lid van de samenleving te worden. We tonen daarbij respect voor elkaar, moedigen elkaar aan, zijn positief en vieren samen successen. Daarbij hanteren we duidelijke regels waarop we elkaar mogen aanspreken. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goede sfeer.
  • Wij zien ouders als partners in de opvoeding. We vinden het belangrijk om regelmatig gesprekken met hen over de ontwikkeling en het welbevinden van onze kinderen te voeren. 

 

Onze visie

De Delta is een moderne christelijke basisschool waar iedereen welkom is. Onze school kenmerkt zich door een open christelijk karakter, waarin we positief staan tegenover verschillende geloofsovertuigingen. We vinden dat verschillen er mogen zijn. In een veranderende maatschappij willen wij vernieuwend onderwijs bieden, zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij.

  • Levensbeschouwelijke visie

Vanuit onze Inspiratiebron leren we kinderen respect en belangstelling voor elkaar en de wereld om hen heen te hebben. De leerlingen, ouders en leerkrachten hebben allemaal verschillende achtergronden wat betreft levensbeschouwing en godsdienst. We verwachten dat iedereen binnen de Delta meedoet aan activiteiten en vieringen rondom onze identiteit.

Dagelijks besteden we aandacht aan eigentijdse Bijbelse thema’s met gesprekken, verhalen over God en mensen die ons inspireren, moderne liederen, gebed en dramatische werkvormen. Op teamvergaderingen wordt onze identiteit in samenhang met een goed pedagogisch klimaat geregeld besproken.

  • Pedagogische visie (burgerschap en sociale veiligheid)

Onze visie zit verweven in ons hele onderwijs. Wij geven hier vorm aan door vertrouwen te hebben, door om te zien naar elkaar, door oog te hebben voor elkaar en de ander te zien staan. Het betekent ook ruimte geven en krijgen om jezelf te kunnen zijn. We streven hierbij naar veiligheid en geborgenheid.

De sfeer waarin het kind opgroeit is van groot belang om een gelukkig mens te worden. Pas als kinderen zich veilig voelen, kunnen ze zichzelf en hun talenten optimaal ontwikkelen. Wij werken daarom dagelijks aan een stimulerende en veilige omgeving.

Naast gezelligheid zijn ook orde, rust, ruimte en kwaliteit belangrijke kernwoorden bij ons op school. Zo willen we kinderen goed voorbereiden op een zelfstandig en volwaardig leven in de maatschappij.

De sociaal-emotionele ontwikkeling staat centraal in ons pedagogisch handelen. Binnen de Kanjertraining leren we elkaar wat de invloed is van ons gedrag en dat je hierin keuzes kunt maken. Hoge ambities zijn in het belang van de leerlingen en de school; het uitspreken van deze verwachtingen naar leerlingen en ouders vinden wij belangrijk.

Kinderen hebben een stem in onze school. Via de Leerlingenraad kunnen kinderen ken­baar maken wat hen bezighoudt en wat zij belangrijk vinden.

  • Didactische visie

In 8 jaar tijd doorlopen de leerlingen de hele basisschool. Het startmoment en de ontwikkeling van het individuele kind bepaalt of het kind iets meer of minder tijd nodig heeft dan 8 jaar. We leggen in deze onderwijstijd een basis voor het vervolgonderwijs. Ons onderwijs richten we zo in dat leerlingen een ononderbroken ontwik­kelingsproces kunnen doorlopen. Dit wordt vastgelegd in groepsplannen. We stemmen daarbij ons onderwijs af op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. We proberen daarbij vernieuwend te zijn en stimuleren leerlingen zelfstandig, zelfontdekkend en samenwerkend te leren.

Naast taal, lezen en rekenen schen­ken we aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit en van sociale, emotionele, culturele en lichamelijke vaardigheden. We maken gebruik van nieuwe methodes en een uitdagende leeromgeving. Op onze school werken leerkrachten die zeer gemotiveerd zijn om uit ieder kind het beste te halen. Zij worden regelmatig geschoold in het geven van effectieve instructie en een doelmatig klassenmanagement. Hierdoor kunnen zij ruim aandacht geven aan alle leerlingen en wordt samenwerkend leren gestimuleerd. In het lesaanbod zorgen we ervoor dat de leerlingen d.m.v. methodes en thema’s bij elkaar blijven. Er wordt vooral gedifferentieerd in hoeveelheid instructie, tempo en aanbod.

De begaafde leerling krijgt extra en uitdagende stof, terwijl de leerling die moeite heeft met de lesstof extra uitleg krijgt. Voor heel begaafde en zwakke leerlingen ontwikkelen we een eigen leerlijn, zodat verveling en frustraties zoveel mogelijk worden voorkomen.

Aantrekkelijk en uitdagend materiaal draagt bij aan een positieve manier van leren.

  • Maatschappelijke visie

In een veranderende maatschappij waarin ICT onmisbaar is geworden, willen we onze leerlingen toekomstgericht onderwijs bieden. De kinderen hebben 21e eeuw vaardigheden nodig en daarvoor is een beredeneerd aanbod van ICT nodig. Op ons computerplein bieden we kinderen kansen om via het draadloze netwerk in de school mediawijs om te gaan met vernieuwingen. Hierover zijn we met de kinderen steeds in gesprek. Als team zullen we inspelen op ontwikkelingen door werkvormen en methodes te kiezen met doelmatige en beredeneerde softwareprogramma’s. Ouders betrekken we bij thema’s als mediawijsheid op informatieve ouderavonden.

Als school staan we midden in de samenleving en daarom vinden we thema’s als kunst en cultuur, natuur, milieu en duurzaamheid belangrijk. In het ons aanbod willen we met uitdagende methodes en materiaal hieraan aandacht besteden, maar ook door projecten en excursies  willen we leren in een betekenisvolle context. Cultuureducatie neemt daarom een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs.